Jos taas lähtisimme etsimään Nappilan koululle täysin uutta tonttia, hukkaisimme kallista aikaa ja rahaa selvityksiin – Päätöksissä tulee erottaa järki ja tunteet

Toijalan taajaman kouluverkon suunnittelu on käynnistynyt, ja uusi valtuusto tulee kouluverkkoratkaisusta myös aikanaan päättämään. Nahkialan ala-asteen vanhempainyhdistys on ottanut julkisesti kantaa kouluverkkoa koskevassa asiassa ja pyytänyt asioiden ripeää edistämistä keväällä 2021 (Akaan Seutu 12.5.). Uskomme, että työryhmä, viranhaltijat ja uudet valtuutetut tekevät parhaansa tälläkin hetkellä, jotta saataisiin aikaan mahdollisimman hyvä päätös tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Tiedämme, että työnne ei ole helppoa, monenlaisten taloudellisten sekä vanhemmilta ja eri sidosryhmiltä tulevien vaatimusten ristipaineessa.

Nahkialan koulun olemassa olevat haitat ovat ilmeiset, kuten Boost Brothersin (Toijalan kouluverkkoselvityksen tausta-aineisto 11/2020) teettämä selvityskin kertoo: ”Nahkialan koulun kuntotilanne on tässä selvityksessä arvioitu välttäväksi, joka määritelmällisesti tarkoittaa, että seuraavan 1–5 vuoden aikana akuuttien teknisten vaurioiden riski on olemassa. Tästä syystä tulevissa hankkeissa on suositeltavaa pyrkiä nopeaan etenemiseen riskien välttämiseksi.”

Tämä selvitys on julkaistu vuosi sitten. Onneksi Nahkialan koulun lapsilla ei ole esiintynyt merkittävää poikkeavaa oireilua koulussa tehtyjen oirekyselyiden perusteella. Olemme kuitenkin Nahkialassa menneet pitkälle niin sanotusti hyvän tuurin varassa. Koulu nykykunnossaan on käyttöikänsä päässä, ja mikä tahansa äkillinen tapahtuma, kuten putkirikko, voi tuoda eteen akuutin korjaustarpeen ja pahimmillaan väistötilojen tarpeen. Ne ovat kunnalle kalliita ratkaisuja, ja riski niihin on todellinen. Jos teemme päätöksen rakentamisesta nyt, saamme uuden koulun valmiiksi optimistisesti ajatellen vuonna 2024–2025, eli juuri ennen kuin laskelmien mukaan Nahkiala on totaalisesti tiensä päässä.

Esitys kahden alakoulun yhdistämisestä uudeksi Nappilan kouluksi on otettu Nahkialassa asiaan tutustumisen jälkeen positiivisesti vastaan. Lasten määrän seuraillessa valtakunnallisen väestörakennemuutoksen trendejä, ei jatkossa ole taloudellisesti kestävää rakentaa yhtä montaa uutta koulua kuin aiemmin on ollut. Tähän toki myös Akaan kouluverkkotyöryhmä on ottanut kantaa jo vuonna 2018. Tuolloin konsultin ehdotus oli, että Nahkialan ja Pappilan koulut lakkautettaisiin kymmenen vuoden päästä ja tilalle pitäisi perustaa uusi yhtenäiskoulu.

Vaikka pienempi koulu tuntuu monesta vanhemmasta mukavalta, usein lasten hyvinvoinnin kannalta keskeisten toimijoiden kuten koulupsykologin, kuraattorin ja sosiaalihuollon kannalta saatavuus on keskitetyissä kouluissa parempi. Suurempi yksikkö ei myöskään ole niin haavoittuvainen henkilökunnan äkillisten poissaolojen ynnä muiden suhteen. Lisäksi moneen isomman kaupungin kouluun verrattuna (esimerkiksi Tampere) puhumme kuitenkin melko pienistä kouluista.

Uuden Nappilan kouluun liittyvän selvityksen mukaan kaksi käyttökelpoista tonttia olisivat vanhan terveyskeskuksen sekä Nahkialan koulun nykyinen tontti. Näissä molemmissa selvitysten mukaan ”sijainti on lähellä viime vuosien kaavoituksen painopistealueita, niillä sijaitsevat hyvät liikenneyhteydet ja ne sijaitsevat yhden pääväylien varressa. Niiden lähistöllä on myös paljon jo rakennettua asutusta, rakenteilla olevaa asutusta ja asuinalueita ja monipuoliset ulkoliikuntamahdollisuudet.” (Toijalan kouluverkkoselvityksen tausta-aineisto 11/2020). Tällä hetkellä vallalla lautakuntien puolelta on koulun sijoittaminen vanhan terveyskeskuksen tontille.

On ymmärrettävää, että sijainti herättää asiaan kuuluvaa huolta Pappilan ja Junkkarin alueen vanhemmissa. Olemme ehdottoman samaa mieltä, että heille tulee esittää vielä paremmin valmisteltu suunnitelma uudesta kouluverkosta. Junkkarin lapsia ei kuitenkaan käsittääksemme alun perinkään ole suunniteltu tulevaan Nappilan kouluun, vaan Arvo Ylpön koululle (AYK), jolloin suunnitelma ratojen etelä- ja pohjoispuolisesta koulusta toteutuisi.

Pappilan vanhempien asiallinen huoli koulumatkan pitenemisestä on ymmärrettävää. Alakouluikäisten lasten koulumatkan turvaamiseksi on tulevaisuudessa mahdollista käyttää koulukyytejä ja liikenteen turvallisuuden parantamista.

Nappilan koulun rakentuminen Nahkialan koulun tai vanhan terveyskeskuksen tontille on myös Akaan kaupungin strategian mukainen. Strategia on veropohjan kasvattaminen ja lapsiperheiden houkutteleminen kaupunkiin: ”Kaupungin elinvoimaisuus varmistetaan nykyisten asukkaiden ja yritysten hyvällä palvelulla, asukasmäärän lisäämisellä ja tasapainossa olevalla taloudella.” Lapsiperheet ovat tutkitusti todennäköisimpiä uuden omakotitalon rakentajia ja tulevaisuuden kaavoitusten painopiste on Toijalassa kaavoituskatsauksen mukaan Hinkan ja Ketunpesien alueella. Lapsiperheiden muuttopäätöksen vaikuttavat tutkitusti terveet koulut ja niiden riittävän optimaalinen sijainti. Jos haluamme houkutella uusia veronmaksajia, olisi meidän syytä kyetä tarkastelemaan koulupäätöstä myös veropohjan kasvatushyödyn näkökulmasta tulevaisuudessa.

Museoviraston suositus koskien vanhan Nahkialan koulurakennuksen ja terveyskeskuksen suojelua on neuvottelemalla kumottava ja nähtävä ensisijaisesti ehdotuksena neuvottelun lähtökohdaksi, ei lopulliseksi päätökseksi. Toivomme elinvoimalautakunnan ponnekasta asiaan tarttumista ja neuvotteluja museoviraston suuntaan. Eihän voi olla niin, että kaupungin taseeseen jätetään kaksi käyttökelvotonta rakennusta ylläpidettäväksi. Mikäli tällaiset suositukset jäävät voimaan, sama asia on todennäköisesti edessä myös tulevaisuudessa, kun päätetään muun muassa AYK:n rakennuksien kohtalosta.

Somessa on esitetty myös ainakin kaksi vanhempien tekemää eritasoista selvitystä, joissa esitetään kompromissina koulua tasan puolivälissä sijaitsevalle tontille. Kuitenkaan koulun rakentamisessa ei voida huomioida ainoastaan sen tasan puolivälissä olevaa sijaintia, vaan myös koulun turvallinen ympäristö, turvalliset kulkureitit ja lähiliikuntapaikat tulee arvioida.

Näiden osalta uuden koulun sijainti Nahkialassa jommallakummalla sille soveltuvalla tontilla on ylivertainen. Pyydämme myös ystävällisesti asiasta päättäviä henkilöitä miettimään vielä kertaalleen 11/20 valmistunutta ulkopuolisten konsulttien (Boost Brothers) tekemää selvitystä kouluverkosta ja uuden koulun sijainnista. Olemme maksaneet ulkopuolisille asiantuntijoille työn tekemisestä, pitäisikö meidän siis myös uskoa tuloksia koskien uutta koulua ja sille soveltuvinta tonttia? Ulkopuolisen konsultin käyttäminen tuo myös erään hyvin tärkeän edun: objektiivisuuden, joka välillä puuttuu esimerkiksi somessa vellovissa koulua koskevissa keskusteluissa. Ulkopuoliset asiantuntijat eivät ole Nahkialan tai Pappilan koulun lasten vanhempia, eivätkä tiettävästi omista kiinteistöjä tältä alueelta. Se antaa mielestämme lausunnolle painoarvoa ja miettii puhtaasti kaupungin ja sen asukkaiden kannalta optimaalisinta ratkaisua. Kouluverkko ymmärrettävästi kuumentaa tunteita vanhemmissa, näin kuuluukin olla. Tämän tasoisissa päätöksissä tulee mielestämme kuitenkin erottaa järki ja tunteet. Tässä olemme kuitenkin lopulta kaikki yhteisellä asialla, jossa tulee huomioida toki seinät, tilat ja matkat, mutta turvallisuus, terveys ja tulevaisuus ennen kaikkea.

Jos taas lähtisimme täysin uuden tontin etsintään, hukkaisimme jälleen kallista aikaa ja rahaa selvityksiin, jotka tehtäisiin uudelleen. Nahkialan koulun lapsilla on kaikkein vähiten aikaa odottaa. Vetoamme tällä kaikella edellä olevalla edelleen ja entistä painokkaammin asiasta päättäviin henkilöihin: nähkää tarve sille, että Nappilan uusi koulu on toiminnassa 2024–2025.

Kunnioittavasti

Nahkialan ala-asteen vanhempainyhdistyksen hallitus

Katri Saartila, puheenjohtaja

Anu Aalto, varapuheenjohtaja

Katri Mero-Väisänen

Suvi Lella

Salla Bister

Mira Pirttisalo

Kiia Niukkanen

Nahkialan ala-asteen vanhempainyhdistyksen mukaan Nahkialan lapsilla on vähiten aikaa odottaa uutta koulua. Kuva: Tarja Antola

Lue myös:

Nahkialan lapsilla on vähiten aikaa odottaa uutta koulua – Toivottavasti sen suunnittelu saa edetä ilman vatulointia, valmisteluun palauttamista, valittamista ja hidastamista

Uudet koulut tulee sijoittaa siten, että niihin on kaikilla lapsilla kohtuullinen matka – Meille ei ole selvää, miksi Pappilan koulun tontti on pudonnut pois vaihtoehdoista