Akaan kaupunki määräsi purkamaan Viialan nahkatehtaan sadan neliön tiloista kaiken viipymättä – Myös muut saunoja rakentaneet saivat kehotuksen hakea lupaa, joka Heikki Ahoselta evättiin

Entinen Viialan nahkatehdas on asemakaavan mukaan teollisuus- ja pienteollisuus- sekä varastokäyttötarkoituksen mukainen rakennus. Kuva: Mikko Peltoniemi

Akaalainen Heikki Ahonen on tehnyt Akaan kaupungin elinvoimalautakunnalle oikaisuvaatimuksen vs. rakennusvalvojan päätöksestä. Syyskuussa 2021 tehty päätös koskee evättyä rakennuslupaa, jota haettiin sisätilojen muutostyölle eli muun muassa saunalle, suihkulle, wc:lle, keittiölle, oleskelutiloille ja bändin treenitiloille.

Muutostyöt oli toteutettu Viialan entisessä nahkatehtaassa, Ahosen omistamissa tiloissa muutama vuosi ennen rakennusluvan hakemista. Myynti-ilmoituksen mukaan kylpyhuone ja sauna on remontoitu vuonna 2015.

Kaupungin vs. rakennustarkastajan Janne Uusimaan mukaan Ahosen omistama tila on muutettu asuinkäyttöä varten, vaikka kyseessä on teollisuus- ja pienteollisuus- sekä varastokäyttötarkoituksen mukainen rakennus.

– Rakennuksen sisätiloihin on tehty rakennusvalvonnan näkökulmasta täysimittaiset asuintilat luvattomasti, Uusimaa totesi elinvoimalautakunnan 18.11. kokouksen esityslistalla.

Uusimaan mielestä Ahosen 7.10.2021 tekemä oikaisuvaatimus tulee hylätä ja evätty rakennuslupapäätös pitää voimassa, koska hanke ei ole voimassa olevan kaavan mukainen eikä täytä myöskään rakentamiselle asetettuja vaatimuksia nykyisen kaltaisena.

Valokuva myynti-ilmoituksesta. Kuvakaappaus Akaan kaupungin esityslistamateriaalista.

Osoitetta yritetty muuttaa tehtaalle

Vs. rakennustarkastaja Janne Uusimaa esitti elinvoimalautakunnalle myös, että laittomat rakennelmat ja rakenteet, pinnoitteet, varusteet ja talotekniikka ja muu on viipymättä purettava Heikki Ahosen omistaman osakkeen tiloista kaavamääräysten mukaiseksi puolen vuoden kuluessa elinvoimalautakunnan päätöksestä.

Ahosen omistama tila, Kiinteistöosakeyhtiö Nahkatehtaan osake C3, on ollut julkisesti myynnissä. Koska siitä ei ole toimitettu rakennusvalvontaviranomaisen käyttöönottokatselmusta, tilaa ei Uusimaan mukaan saa käyttää.

– C3 osakkeen pohjaratkaisu, tilajärjestelyt ja varustelu vastaavat asuntorakentamista. Asuntorakentaminen tehdaskiinteistöön ja sen rakennuksiin vaatii muutoksia, selvityksiä ja myönteisen rakennuslupapäätöksen koko kiinteistön osalta sekä kaavamuutoksen, Uusimaa kirjoitti elinvoimalautakunnan esityslistalla.

Väestötietojärjestelmän pitäjältä on Uusimaan mukaan otettu aiemmin yhteyttä kaupungin rakennusvalvontaan, kun henkilö on yrittänyt muuttaa osoitetta osakkeiden C3 tiloihin. Internetissä tiloja on myös myyty muun muassa nukkumatilaa parvella mainostaen.

– Lisäksi kiinteistövälittäjä on Lupapiste-keskustelussa esittänyt kysymyksiä asuinhuoneiston hyväksymiselle kiinteistöön muun muassa kaavakäsittelyyn liittyen. Myös Lupapisteeseen toimitetussa lvi-asiakirjassa mainitaan asuintiloista.

Valokuva myynti-ilmoituksesta. Kuvakaappaus Akaan kaupungin esityslistamateriaalista.

Poliisille tutkintapyyntö myös yhtiöstä?

Vs. rakennustarkastaja Janne Uusimaan mukaan rakennusvalvontaviranomainen harkitsee tutkintapyyntöilmoituksen teettämistä poliisiviranomaiselle kiinteistöosakeyhtiön, C3 osakkeen omistajan sekä pääsuunnittelijan toimista rakennuslupahakemukseen liittyen sekä koko kiinteistöä ja hallintoa koskevasta toiminnasta kiinteistöosakeyhtiön osalta.

– Hankkeen pääsuunnittelija rakennusmestari Heikki Pohjalainen on ollut vs. rakennustarkastajaan yhden kerran puhelimitse yhteydessä lupahakemuksen jättämisen aikaan ko. asiassa, ja hänelle on ilmoitettu vaatimuksista rakennusluvan käsittelyyn liittyen, koska hän kertoi, että tilat ovat jo valmiit.

Tässä yhteydessä pääsuunnittelijalle on Uusimaan mukaan ilmoitettu, ettei tiloille voi kyseisillä rakennelmilla ja varusteluilla myöntää lupaa tuollaisenaan.

– Tämä on tuotu esiin myös sähköposteissa ja Lupapiste-keskusteluissa.

Uusimaan mukaan pääsuunnittelija ei ole osallistunut hankkeen edistämiseen Lupapiste-keskustelussa tai muuten puhelimitse.

– Myöskään osakkeen C3 omistaja ei ole ilmeisimmin käyttänyt valitsemansa suunnittelijan asiantuntijapalveluita hankkeella. Pääsuunnittelija on ilmoittautunut vastaavaksi työnjohtajaksi Lupapisteessä heti evätyn rakennuslupapäätöksen jälkeen.

Uusimaan mukaan tämä kertoo vastuuhenkilön ja hankkeeseen ryhtyneen välinpitämättömyydestä viranomaistoimintaa kohtaan, ja rakennusvalvontaviranomainen harkitsee uhkasakon ja teettämisuhan käyttämistä niskoittelun jatkuessa.

Valokuva myynti-ilmoituksesta. Kuvakaappaus Akaan kaupungin esityslistamateriaalista.

”Yrittänyt vaikuttaa asian käsittelyyn”

Hankkeeseen ryhtynyt osakkeen C3 omistaja eli Heikki Ahonen on Uusimaan mukaan ollut useasti yhteydessä asiassa muun muassa rakennustarkastajan esihenkilöön kaupunkikehitysjohtajaan eikä kertaakaan suoraan vs. rakennustarkastajaan.

– Hankkeeseen ryhtynyt onkin rakennustarkastajan esihenkilön kautta yrittänyt vaikuttaa asian käsittelyyn ja viranomaispäätöksiin itselleen edullisesti, Uusimaa kirjoittaa.

Uusimaa esitti elinvoimalautakunnalle, että hankkeelle voidaan hakea uutta lupaa muun muassa suunnitelmat asiamukaisin tilamuutoksin ja täydennyksin toimitettuna ja täydentää uutta hakemusta jo aiemmin pyydetyn kaltaisin asianmukaisin päivitetyin asiantuntijaselvityksin ja tutkimustuloksin, dokumentein ja suunnitelmin niin, että lupa voidaan myöntää kolmen kuukauden kuluessa elinvoimalautakunnan päätöksestä. Hankkeelle pitää hyväksyttää pätevät suunnittelijat.

Elinvoimalautakunta päätti torstaina 18. marraskuuta  Uusimaan esityksen mukaisesti hylätä oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa evätyn rakennuslupapäätöksen. Elinvoimalautakunta totesi, että laittomat rakennelmat ja rakenteet, pinnoitteet, varusteet ja talotekniikka ja muu sellainen on viipymättä purettava osakkeen tiloista kaavamääräysten mukaiseksi kaikilta osin kuuden kuukauden kuluessa elinvoimalautakunnan päätöksestä.

Lautakunta päätti myös, että rakennusvalvontaviranomainen harkitsee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen uhkasakon ja teettämisuhan käyttämistä niskoittelun jatkuessa. Lisäksi Rakennusvalvontaviranomainen harkitsee tutkintapyyntöilmoituksen ilmoituksen teettämistä poliisiviranomaiselle kiinteistöosakeyhtiön, kyseisen osakkeen omistajan sekä pääsuunnittelijan toimista rakennuslupahakemukseen liittyen sekä koko kiinteistöä ja hallintoa koskevasta toiminnasta kiinteistöosakeyhtiön osalta.

Kiinteistöosakeyhtiön on lautakunnan päätöksen mukaan ryhdyttävä korjaaviin dokumentoituihin toimiin ja saatettava ne asianmukaisesti katselmoitaviksi asiamukaisine selvityksineen ja liitteineen rakennusvalvontaviranomaisen määräämässä kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika kiinteistön asioiden kuntoon saattamiseksi on yksi vuosi.

 

Heikki Ahonen: ”En tiennyt muutostöiden luvanvaraisuudesta”

Heikki Ahonen toteaa Akaan kaupungille jättämässään oikaisuvaatimuksessa, että hän haki rakennuslupaa jälkikäteen koska ei ollut tietoinen kyseisten muutostöiden luvanvaraisuudesta.

– Kiinteistöosakeyhtiössä on tehty vastaavanlaisia muutostöitä vuosien varrella hyvin paljon, eikä muiden osakkeiden muutostyöt ole vaatineet erillistä rakennuslupaa. Kiinteistöosakeyhtiön tiloissa on tälläkin hetkellä useampi saunatila, teatteri, harraste- ja toimistotiloja sekä muita vapaa-ajan tiloja, Ahonen kirjoittaa.

Ahosen mukaan rakennusvalvonta ei ole puuttunut mihinkään muuhun osakkeeseen. Tähän liittyen hän kommentoi viranhaltijan toimintaa.

– On lain vastaista, että rakennustarkastaja asettaa kuntalaisia eri asemaan rakennuslupa-asioissa.

Ahosen mielestä rakennustarkastajan päätelmä siitä, että Ahonen aikoisi joko käyttää osakettaan asuintilana tai jatkossa pyrkisi muuttamaan osakkeensa asuintilaksi, on todellisuutta vastaamaton. Lisäksi Ahonen pohtii rakennustarkastajan tehtäviin lain mukaan kuuluvaa neuvontaa.

– Menettely vaikuttaa siltä, että hakijaa on lupaprosessin aikana erehdytetty, ja viranomaisen neuvontavelvollisuus on asiassa unohdettu täysin, mistä hakijalle on aiheutunut vahinkoa.

Elinvoimalautakunnan esityslistan valmistelutekstissä mainitaan muistio 23.9.2021 pidetystä tapaamisesta, johon ovat osallistuneet vs. rakennustarkastaja Janne Uusimaan lisäksi tarkastusinsinööri Jyrki Korhonen, kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsen Ari Mäkynen, hallituksen jäsen ja puheenjohtaja Markku Tuomi sekä hallituksen sihteeri Tuija Haavisto.

Muistion mukaan hallitus hoitaa isännöitsijätehtävät ja hallituksen on puututtava mahdollisiin väärin rakennettuihin tiloihin. Elinvoimalautakunnan esityslistan tekstin mukaan hallitus on lähettänyt kiinteistöyhtiössä olevia saunoja koskevat kirjeet, joissa todetaan, että saunoja ei saa olla tai niille pitää hakea rakennuslupa, joka myönnetään tai evätään.

Keskustelu kävi kuumana Facebookissa

Heikki Ahonen osallistui viime viikolla uutista koskevaan keskusteluun myös Akaan Seudun Facebook-sivulla. Siellä hän kertoi, että kyseiseen tilaan on kaikilta mahdollisilta viranomaisilta luvat rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti, ja tiloja on aikoinaan alettu rakentaa kiinteistöyhtiön hallituksen luvalla.

– Nahkatehdas kokonaisuudessaan on nykyisen hallituksen laiminlyöntien takia laiton paloturvallisuuden ja ympäristöhaittojen takia, Ahonen totesi.

Ahosen oikaisuvaatimusta koskevaa uutista kommentoi Akaan Seudun Facebook-sivulla myös muun muassa Akaan kaupungin varavaltuutettu (lib) Anton Murola. Hän otti kantaa kaupungin vs. rakennustarkastajan toimintaan.

– Vaikuttaa siltä, että Uusimaa voisi mennä roskiin. Myös sementtisaappaat olisi toimiva ratkaisu. Koska kumpikaan ei toteudu, on syytä huolehtia, että tuollainen lipanleikkauttaja -kyylä siirretään mahdollisimman kauas pois asiakasrajapinnasta. Yksi hyvä paikka olisi kaupungin paperiarkiston skannaus ja eri toimialojen tilavuokrasopimusten etsiminen, varavaltuutettu Murola kirjoitti.

 

Valokuva myynti-ilmoituksesta. Kuvakaappaus Akaan kaupungin esityslistamateriaalista.

Kommentit (2)

  1. Yrjö Johannes

    Olisi erittäin kohtuullista että kaupunki ensin yrittäisi pitää huolta omista kiinteistöistään, mutta paskat se mitään välittää, maksajiahan ovat kaikki kaupunkilaiset.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?