Paikallista elinvoimaa(ko)? – Akaan Seudun lukija on sitä mieltä, että voimalapuiston rakennusvaiheen hyödyt jäävät nopeasti taakse, kun taas voimaloiden haittavaikutukset ovat pitkäaikaisia

Akaan Seudussa 10.7.2019 julkaistussa puheenvuorossa ABO Wind Oy:n edustajat korostavat, että Akaan Karhunrahkan tuulivoimahanke tullaan toteuttamaan kansalaisten ja kunnan mielipiteitä kunnioittaen. Vertailujärjestelminä ja tutkimuksina käytetään kuitenkin tahattomasti tai tahallisesti vanhentunutta tietoa. Karhunrahkan tapauksessa usein esitetyt näkemäalueanalyysit on tehty mittasuhteiltaan pienemmille voimaloille.

Artikkelin mainitsemaa elinvoimaa hanke tuo lähinnä tuulivoimayhtiölle, joka tarvitsee riittävän määrän toimivia voimaloita liikevaihdon ylläpitämiseen ja kasvattamiseen. Kaupallisen yhtiön ainoa tavoite on tehdä osakkeenomistajille tuottoa. Muu yhteiskunnallinen vastuu jää kunnille, kuntayhtymille ja valtiolle.

Pienessä määrin elinvoimaa tulee myös maanomistajille, jotka ovat voimalan maapohjan vuokranantajina. Vuokranantajankin nettotulos muuttuu pahasti negatiiviseksi tilanteessa, jossa tiluksia syystä tai toisesta myydään. Kunnalle mahdollisesti kertyvien veroeurojen nettotulos on todettavissa vasta vuosien päästä, kun voimaloiden vaikutuspiiriin joutuvien alueiden asutukselle kohdistuvat vaikutukset tulevat näkyviin.

Useille osapuolille tuulivoimapuisto on kuitenkin merkittävä haitta ja rajoite. Esimerkiksi tuulivoiman edelläkävijämaassa Hollannissa on havaittu selkeää halukkuutta poistua tuulivoiman vaikutuspiiristä tai poistaa voimaloita käytöstä.

Haitan suuruudesta, tai edes sen arviointitavasta, ei ole olemassa luotettavaa tietoa. Yleisesti hyväksytty käytäntö kuitenkin on, että vahingon aiheuttaja myös korvaa aiheuttamansa vahingon. Tuulivoimahankkeessa on katsottu, että haittaa aiheutuu ainoastaan maanomistajalle, jonka maalle mylly rakennetaan.

Myllyjen mukanaan tuoma ominaisuus kuitenkin on, että voimaloiden vaikutusalueella – näkyvyysalueella – sijaitsevien kiinteistöjen arvot laskevat. Jos ostajalla on mahdollisuus valita, ostaako hän kiinteistön voimaloiden vaikutusalueelta vai muualta, on valinta ostajan kannalta helppo. Tämän väistämättömänä seurauksena on, että yksityisen omaisuuden arvo laskee ja yksityinen omaisuus siirtyy korvauksetta tuloksen tuottamisen välineeksi ABO Wind Oy:lle.

Tuulivoimayhtiön puheenvuorossa korostetaan myös, että yhtiö on tarjonnut töitä sadoille henkilöille ja tuonut miljoonia euroja verotuloja. Kirjoituksessa ei kuitenkaan avata sitä, millainen voimaloiden työllisyysvaikutus olisi Akaan alueella rakennusvaiheen jälkeen. Rakennusvaihe on hetkellinen tapahtuma voimaloiden elinkaaressa, mutta haitat ovat pitkäkestoisia – ihmisen iässä ikuisia. Haittoja ei voi välttää, ja suunnittelu voi päinvastaisista väitteistä huolimatta vaikuttaa haittojen määrään ja laatuun hyvin rajoitetusti.

Mikäli hyvällä suunnittelulla voitaisiin poistaa haittoja, niin voimaloita olisi jo rakennettu eteläisen Suomen väkirikkaille alueille suurkaupunkien läheisyyteen, missä sähköenergian tarve on suurin ja sähkön siirtomatkat lyhyitä.

Väkirikkaat alueet tulevat jäämään ilman tuulivoimaa, koska tuulivoimapuisto laskee vääjäämättä ympäristönsä asumismukavuutta ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia. Haittavaikutukset ulottuvat vielä huomattavasti laajemmalle alueelle kuin kaavoittajat ja tuulivoimapuistojen suunnittelijat väittävät. Kiinteistöjen hintakehityksen arvioita ei myöskään yleensä kunnan tai voimalayhtiön toimesta julkaista.

Hyvinkin totta on, että 80 prosenttia suomalaisista lisäisi tuulivoiman tuotantoa. Tutkimatta asiaa voinee arvioida, että vähintään sama prosenttiluku ihmisistä asuu alueilla, joilla ei ole tuulivoiman tuottamisen mukanaan tuomia haittoja – tuulivoimaloita. Jos voimala-aluetta suunniteltaisiin tämän energiamuodon puolustajan omille nurkille, voisi mielipide vaihtua sutjakasti.

Kiistatonta on, että kaikkien tarvitsemaa energiaa olisi tuotettava mahdollisimman vähän luontoa kuormittavalla tavalla. Tätä ei kuitenkaan voida tehdä korvauksetta yksityiseen omaisuuteen kajoamalla. Yksityinen omistus vieläpä jakaantuu tuulivoiman kohdalla niin laajalle alueelle, että kunnan, valtion tai voimalayhtiön mahdollisuudet kompensoida yksityisille aiheutuvaa haittaa ovat olemattomat.

Mikäli haitat eivät ole omakohtaisia, antaa etäisyys väljyyttä mielipiteen muodostamiselle. Suotuisa suhtautuminen tuulivoiman rakentamiseen tai päättäminen jonkin alueen voimalakäyttöön ottamisesta on helppoa ilman omakohtaisuutta. Kaukaa katsoen on huomattavan helppo muodostaa positiivinen kanta ja tuntea hyvää omaatuntoa siitä, että on omalta osaltaan pelastamassa maapalloa. Haitat vaan jäävät aina joidenkuiden kannettaviksi, mutta harvoin – jos koskaan – täysmääräisesti haitan aiheuttajan osalle. Lopulliset vaikutukset, luontovaikutuksia unohtamatta, jäävät yksityisen ihmisen kannettaviksi.

Koska haittavaikutuksia ei voi poistaa tai edes pienentää kohtuulliselle tasolle, jää ainoaksi vaihtoehdoksi pidättäytyä rakentamasta tuulivoimapuistoa Akaan Karhunrahkan alueelle.

Ei vesi viiniksi muutu pelkillä tuulivoiman rakennuttajien tai kaavoittajien kauniilla puheilla.

Juhani Vaittinen

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.