Tuulivoimahanke ei ole kurjuutta kummempaa – ”Ainut hyöty kaupungille tulisi kiinteistöverotuksen muodossa, ja sekin hyöty menetettäisiin, kun terveydelliset syyt mahdollisesti pakottaisivat ihmiset muuttamaan pois”

Akaan Seudussa julkaistiin viime viikolla markkinahenkinen ja myönteisiä mielikuvia tavoitteleva kirjoitus ABO Windiltä (AS 10.7.2019). Kovin luvattiin korjata käsityksiä tuulivoimaloiden aiheuttamista ja muiden esille tuomista haittatekijöistä, kuitenkaan sanomatta, mitä asioissa olisi ollut korjattavaa.

Tuulivoimaloiden mukanaan tuoma työllisyysvaikutus Akaaseen olisi kertaluonteista ja koskisi lähinnä vain metsä- ja ehkä myös maanrakennustöitä. Voimalat tuotaisiin valmiina komponentteina asennuspaikoilleen, ja perustustyötkin tekisi tuulivoimaloihin erikoistunut yritys. Kokoonpanon, huollon ja muut tarvittavat säätötyöt suorittavat näissä kohteissa lähes poikkeuksetta ulkomaista valmistajaa edustavat ulkomaalaiset yritykset tai ulkopaikkakuntalaiset erikoistuneet alihankkijat.

Elinvoimaako? Tuskin.

Ainut hyöty kaupungille tulisi kiinteistöverotuksen muodossa, ja sekin hyöty menetettäisiin, ensin lähiseudun asukkaissa, matalataajuuksisen melun ja siitä aiheutuvien terveydellisten syiden mahdollisesti pakottaessa heidät muuttamaan pois. Tuskin he sen jälkeen enää Akaaseen jäisivät.

Tuulivoimaloiden vaikutusalueella on myös kiistattomasti kiinteistöjen arvoa laskeva vaikutus. Esimerkiksi Merikarvialla loma-asuntojen hinnat ovat romahtaneet 47,8 prosenttia (Merikarvialehti 30.5.2019).

Jos ja kun valtion toimesta vireille pantu suunnitelma kiinteistöverouudistuksesta toteutuu vastaamaan enemmän kiinteistöjen nykyarvoa, tällä olisi hyvinkin kiinteistöverotuottoa alentava vaikutus tuulivoimakunnissa juuri kiinteistöjen arvonalennuksen myötä. Lisäksi, kukapa ulkopaikkakuntalainen haluaisi muuttaa tuulivoimaloiden vaikutusalueelle, kun muitakin sijainteja löytyy?

Tuulivoimalat tuottavat sykkivää paineaaltoilua

Infraäänen vaikutusalue on huomattavan laaja, sillä se ulottuu kymmenien kilometrien päähän. Tuulivoimaloiden aiheuttama infraääni on sykemäistä, eikä se ole verrattavissa luonnossa tai esimerkiksi liikenteessä esiintyvään infraääneen. Uusimman saksalaisen sydänterveyttä koskevan tuulivoimatutkimuksen johtaja Prof. Christian Friedrich Vahl totesi 23. toukokuuta 2019 Berliinin Forum Factorylla: ”Tutkimusryhmä pystyy jo tutkimuksen tässä vaiheessa osoittamaan sadan prosentin varmuudella sykemäisen infraäänen ja sydämen toiminnan  heikkenemisen välisen syy-yhteyden. Sykkeenomaisen infraäänen vaikutus sydämeen ei tapahdu psyykkisin yhteyksin vaan fyysisesti ja suoraan. Tämä vaikutus esiintyy siis kaikkien ihmisten sydänelimissä, mutta vain noin 30 prosenttia havaitsee taudin oireet”.

Infraäänen aiheuttamia tyypillisiä oireita ovat tinnitus, sydänoireet kuten rytmihäiriöt ja verenpaineen nousu, päänsärky, uniongelmat, tasapaino-ongelmat, huimaus ja pahoinvointi. Myös migreenityyppinen päänsärky on erityisen yleistä.

Myös eläimet kärsivät

Petolintujen pesimäalueilla kaavoituksen keskeyttävät vain maakotkat, edes liito-oravat eivät merkitse nykymaailmassa mitään. ABO Windillekö ovat siis täysin toisarvoisia haukat, pääskyt ja kanalinnut puhumattakaan siitä, että suunniteltu voimala-alue sijaitsee joutsenien, kurkien ja tundrahanhien muuttoreitin varrella? Villieläimet väistyvät, mutta lähialueella on myös karjataloutta ja hevostiloja. Eikö näilläkään ole ABO Windin mielestä merkitystä?

Kehitystäkö?

Miten ABO Wind voi edes väittää tuulimyllyjen teknologian kehittyneen vuosien varrella? Ensinnäkin hyötysuhdetta on saatu kehitettyä vajaasta 25 prosentista nykyiseen ehkä 40 prosenttiin. Korkeuden ja generaattoreiden koon kasvattaminen tuskin on teknologian kehittymistä. Autonvalmistajatkin ovat pystyneet parempaan.

Mutta onhan selvää, ettei verorahoin tuetun energiantuotannon kehittämiseen ole edes kiinnostusta, puhumattakaan siitä, että se kannattaisi. Itse epäilemme herrojen Julian Wehnertin ja Aapo Koivuniemen joutuvan jättämään pestinsä, jos he jättävät saatavilla olevat tuet hakematta. Se siitä markkinavetoisuudesta.

ABO Windin esittämät havainnekuvat kuvastavat yhä 200 metriä korkeita myllyjä epäselvästi taivasta vasten erottuvina. Miksi ei tuoda esille edes todellista, suunniteltua kokoluokkaa vastaavia kuvia, mielellään vielä sellaisista paikoista kuvattuina, joista kuntalaiset tunnistaisivat selkeästi kuvatun paikan. Esimerkiksi Sontulantien varresta, Sotkialta, Kurvolasta, Siniänmäestä tai Toijalan yhteiskoululta – vain muutaman paikan mainitaksemme. ABO Wind voisi erinomaisuudessaan jopa tuottaa kuvat GIF-animaatioina, joissa siivet pyörivät.

Mekään emme usko, että ABO Wind katoaa, vaikka toisin toivoisimmekin jo tässä vaiheessa. Yritys on kuitenkin jo kaavoitussopimusta tehdessään varannut itselleen oikeuden siirtää kaavoitussopimuksen kolmannelle osapuolelle kaikkine oikeuksineen (julkinen asiakirja). Yritys mainitsee, että se ei ole kadonnut kohteista voimaloiden valmistumisen jälkeen. Toivoa sopii, että tämä pätee myös tuulivoimaloiden elinkaaren lopussa. Muutenhan voimalat saattaisivat tuolloin olla vaikka intialaisen riksafirman nimissä.

Akaan tuulivoimahanke on keskeytettävä ainakin siksi aikaa, kunnes maan hallituksen teettämä terveysvaikutustutkimus on valmis ja määrittelee, kuinka lähelle asutusta ja eläinsuojia voimalat voidaan pystyttää. Parasta kuitenkin olisi, että resursseja haaskaava ja vaihtelevatuottoinen tuulivoima jätettäisiin Akaassa kokonaan historian lehdille, koska tuulivoimalla ei ole ympäristöystävällisyyden kanssa mitään tekemistä.

ABO Wind on yleisötilaisuudessaan vedonnut ympäristöministeriön ohjeisiin vuodelta 2014. Ne eivät ole enää voimassa, koska Sipilän hallitus päätti teettää riippumattoman ja kattavan selvityksen tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista. Tutkimus päätettiin tehdä kaksiosaisena: erikseen suunniteltiin tuulivoimaloiden infraäänen leviämisen ja voimakkuuden mittaustutkimus sekä tutkimus infraäänen vaikutuksesta ihmisen fysiologiaan, eli infraäänen terveysvaikutuksista.

Ensimmäinen vaihe on tehty ja julkistettu. Julkistamistilaisuudessa tutkijatkin totesivat, ettei tämän tutkimuksen pohjalta voi vielä todeta mitään tuulivoiman infraäänen vaikutuksista ihmisten ja tuotantoeläinten oirehtimiseen tai oirehtimisen mahdollista syistä. Näin siksi, että tutkijoilla ei ollut käytössään mittalaitteita, joilla olisi voitu todentaa infraäänipulsseja. Ensimmäisen vaiheen tutkimus on eduskunnan tarkastusvaliokunnan käsittelyssä. Tutkimusmetodit eivät täytä asetettuja kriteereitä.

Tutkijat vaativat lisätutkimusta. Työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat päättäneet terveystutkimuksen toisen vaiheen käynnistämisestä. Vasta toisen vaiheen tutkimuksen pohjalta saadaan päättäjille tietoa, jonka pohjalta on mahdollista arvioida nykyisten ja suunnitteilla olevien voimaloiden toimintaa, sijoittamista ja sitä, mikä on vaadittava vähimmäissuojaetäisyys asutukseen ja tuotantoeläinsuojiin.

Lisäksi on vielä paheksuttavaa kuulutuksen ajoittamista siten, etteivät ihmiset ole saaneet yhteyttä Akaan kaupungin tai Pirkanmaan ely-keskuksenkaan yhteyshenkilöihin.

Tapio Kivistö

Vesa Liehu

Anton Murola

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
AS DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.