Akaan kaupunki kopioi laittoman suorahankinnan perustelut kumppaninsa Kiwa Inspectan esittelystä – valmistelu laitettiin väärän ihmisen nimiin

Teksti Kiwa Inspectan verkkosivuilla.

”Kiwa Inspectan kaikkea toimintaa ohjaa puolueettomuus. Perustamme työmme tulokset aina työkohdetta koskeviin vaatimuksiin, laadukkaisiin menetelmiin ja päteviin asiantuntijoihin. Riippumattomuudelle asetetaan erityisen korkeat vaatimukset tarkastus- ja sertifiointitoiminnassa, joita ohjaamme alan standardien mukaisilla, akkreditoiduilla toimintajärjestelmillä.”

Näin kertoo nettisivuillaan vuonna 1975 perustettu valtion Teknillinen tarkastuslaitos, nykyiseltä nimeltään Kiwa Inspecta ja jatkaa:

”Tarkastus- ja sertifiointitoiminnan kokonaistaloudellisuutta, markkinakelpoisuutta, luvanmukaisuutta ja henkilöstökehitystä seurataan yllämainitun lisäksi tähän tarkoitukseen perustettujen, erillisten juridisten yhtiöiden kautta (Inspecta Tarkastus Oy ja Inspecta Sertifiointi Oy).”

Valtuustolla oli vanhaa tietoa

Akaan valtuusto päätti 30.5.2018 myöntää Keskustan, Hirvialhon ja Rasin koulun sisäilma- ja kuntotutkimuksiin 25 000 euron määrärahan. Summa perustui kaupungin kumppaniksi valitun Kiwa Inspectan kanssa käytyihin keskusteluihin ja alustavaan tarjoukseen.

Keskustan koulu on ollut poissa opetuskäytöstä loppukeväästä 2017, Rasin koulu syksystä 2017 ja Hirvialhon koulu syksystä 2018.

Valtuutettu ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Maija Toivonen (kok) esitti 30.5. kokouksessa, että Kiwa Inspectalta tilataan rakennusten kosteus- ja sisäilmateknisten tutkimusten sijaan olemassa olevien tutkimuksien ristiintarkastus hintaan 25 000 euroa.

Maija Toivonen ja 15 muuta valtuutettua olisivat halunnut uusien tutkimusten sijaan tilata olemassa olevien tutkimusten ristiintarkastuksen.

Esitystä kannatettiin, mutta se hävisi äänin 16–19.

Kun valtuusto myönsi 25 000 euron määrärahan, oli tutkimusten todellinen hinta jo joidenkin tiedossa, sillä Akaan kaupunki vastaanotti Kiwan päivitetyn tarjouksen kaksi päivää aiemmin, 28. toukokuuta. Tarjouksen kokonaiskustannus oli nyt yli kolminkertainen, 82 500 euroa. Summa ylitti reippaasti julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisen kansallisen kynnysarvon, joka on 60 000 euroa.

5.6. kokoontunut kaupunginhallitus käsitteli Kiwa Inspectan kanssa tehtävää suorahankintaa uuden, 82 500 euron tarjouksen pohjalta. Valmistelutekstissä todetaan, että ilman kilpailutusta tehtävä suorahankinta on laillinen, koska ”Kiwa Inspecta on ainoa markkinoilla toimiva yritys, jolla on tarjota kokonaisvaltaiset palvelut sekä erityiset, puolueettomuuden varmistavat, riittävän vahvat toimet”.

Mitä nämä toimet ovat, sitä ei kerrottu.

Valmistelun perässä on yhteystietoja varten Akaan kiinteistöpäällikkö Henri Salosen nimi ja puhelinnumero. Tämä viittaa siihen, että asian on valmistellut Salonen. Näin ei kuitenkaan ole.

Salonen ilmoitti va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuorelle, talousjohtaja Mari Puhka-Sudelle ja hallintopäällikkö Salla Saari-Männistölle jo kesäkuussa kokouksen jälkeen, että kyseinen pykäläteksti on hieman erikoinen, koska hän ei allekirjoita kyseisiä Kiwa Inspecta Oy:n käyttämisen perusteluja. Silti lisätietoja-kentässä oli pelkästään hänen nimensä, jolloin ulkopuolinen tulkitsee listatekstin hänen kirjoittamana ja kuvastaen hänen ajatuksiaan.

– Mielestäni alan isot ja vakaat toimijat ovat keskenään hyvin tasavertaisia laadun ja varsinkin puolueettomuuden suhteen, Salonen kertoi kaupungin johdolle.

Samoja sanankäänteitä käytettiin kaupunginhallituksessa jo 16.1.2018. Silloin tuleva kumppani esiteltiin ensimmäistä kertaa toteamalla, että ”Akaan kaupungin selvityksen perusteella VTT ei tee toivomusponnen tarkoittamia tutkimuksia toimenpide-ehdotuksineen. Sen sijaan tällainen iso, puolueeton ja riippumaton taho olisi Kiwa Inspecta”.

Tammikuisen valmistelutekstin perässä oli va. kaupunginjohtaja Sinivuoren ja talousjohtaja Puhka-Suden nimet, kesäkuussa virheellisesti Salosen. Kesäkuussa perustelut olivat jo huomattavasti pidemmät ja painokkaammat.

Ote Akaan kaupunginhallituksen 5.6.2018 kokouksen pöytäkirjasta.

Niissä todetaan muun muassa, että – kuulostaako tutulta? – ”Kiwa Inspecta kiinnittää erityistä huomiota puolueettomuuteen omassa toiminnassaan. Yritys perustaa työnsä tulokset aina työkohdetta koskeviin vaatimuksiin, laadukkaisiin menetelmiin ja päteviin asiantuntijoihin. Riippumattomuudelle on lisäksi asetettu erityisen korkeat vaatimukset tarkastus- ja sertifiointitoiminnassa. Puolueettomuuteen on lisäksi kiinnitetty erityistä huomioita erillisten juridisten yhtiöiden perustamisen kautta (Inspecta Tarkastus Oy ja Inspecta Sertifiointi Oy)”.

Kaupunginhallitukselle kerrotaan valmistelutekstissä myös, että ”Lisäksi Kiwa Inspectan tutkimukset ja mittaus- ja tutkimusmenetelmät ovat alalla tunnetusti luotettavia”,”Toimija tarjoaa myös laboratoriopalveluja, jotka ovat ensisijaisen tärkeitä ottaen huomioon hankinnan kohteena olevat palvelut” ja ”Kaupungilla on lisäksi pakottava syy hankkia kyseiset puolueettomat tutkimukset ottaen huomioon sisäilmaongelmiin liittyvät terveyshaitat.”

Kaupunginhallitus oli yksimielinen

Sekä talousjohtaja Mari Puhka-Susi (vas.) että va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori ovat olleet valmistelemassa Akaan kaupungin suorahankintaa, joka ei ollut hankintalain mukainen. Kaupunginhallitus päätti hankinnasta Sinivuoren esityksen mukaisesti.

Esittelijänä toiminut va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori ehdotti, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kiwa Inspecta Oy:n 82 500 euron tarjouksen ja tehdä asiasta suorahankintapäätöksen sekä julkaista hankinnasta suorahankintailmoituksen Hilma-ilmoituskanavassa.

– Perusteena on valtuuston 30.8.2017 (§ 102) yksimielisesti hyväksymän valtuutettu Harri Rämön toivomusponnen tarkoittaman puolueettoman tarkastelun suorittaminen Keskustan, Hirvialhon ja Rasin koulujen sisäilmasta ja rakennusten kunnosta. Lisäksi päätöksen perusteena on hankintalain 41 §:n 2 mom. 2 kohta, jonka mukaan suorahankinta voidaan tehdä, mikäli teknisestä syystä vain yksi tarjoaja voi toteuttaa hankinnan.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkittiin, että ennen tämän asian käsittelyä kokouksessa pidettiin tauko kello 19.40–19.50. Tauon jälkeen kaupunginhallitus totesi läsnäolijat ja kaupunginhallituksen kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

Kaupunginhallitus ei käsitellyt selvityspyyntöä

Akaan kaupunki julkaisi suorahankintailmoituksen Kiwan kanssa tehdystä kolmen koulun tutkimusdiilistä ensimmäisenä mahdollisena päivänä, 20.6.2018.

16.7. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) sai kyseistä suorahankintamenettelyä koskevan toimenpidepyynnön, ja jo 20.7. se pyysi asiassa selvitystä Akaan kaupungilta.

Osa Akaan kaupungin 2.8.2018 antamasta vastauksesta Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntöön .

Akaan kaupungin 2.8. antaman vastauksen ovat allekirjoittaneet Briitta-Liisa Sinivuorta tämän vuosilomalla tuurannut vs. kaupunginjohtaja, hallintopäällikkö Salla Saari-Männistö sekä talousjohtaja Mari Puhka-Susi. Selvityspyynnössä toistuvat samat, Kiwa Inspectan sivuilta, kaupunginhallituksen listoilta sekä suorahankintailmoituksesta tutut kuvailut siitä, miksi tutkimukset oli pakollista ja laillista hankkia kyseiseltä yritykseltä.

Vaikka suorahankinta oli kaupunginhallituksen päätös, ei KKV:n selvityspyyntöä tai kaupungin siihen 2.8. antamaa vastausta ole pöytäkirjojen mukaan käsitelty kaupunginhallituksessa millään tavalla. Koko prosessia ei ole mainittu edes ilmoitusasiana tai kohdassa Muut asiat.

KKV:n mukaan Akaan kaupunki on 10.8. allekirjoittanut hankintasopimuksen Kiwa Inspectan kanssa.

Päätös: Kaupunki rikkoi hankintalakia

Tämän viikon keskiviikkona 10.10. Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi päätöksen, jonka mukaan Akaan kaupunki ei ole toiminut hankinnassaan hankintalain mukaisesti.

– Koska suorahankinta muodostaa poikkeuksen kilpailuttamisvelvoitteeseen, sen käyttöedellytyksiä tulee tulkita suppeasti. Suorahankinnan tulee perustua nimenomaisesti hankintalaissa esitettyihin perusteisiin. Edellä ilmenevillä perusteilla Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa Akaan kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

KKV:n arvion mukaan Kiwa Inspecta ei ole ainoa palveluntuottaja, joka hankintalaissa tarkoitetulla tavalla pystyy toteuttamaan hankittavan palvelun.

– Hankintayksikkö ei ole osoittanut selvittäneensä, että muun markkinoilla olevan toimijan olisi teknisesti lähes mahdotonta toteuttaa kyseinen hankinta.

Myöskään hankintayksikön mainitsema puolueettomuus ei KKV:n mukaan ole peruste suorahankinnalle.

– Hankintayksikön suorahankinnalle antamat perustelut eivät miltään osin vastaa hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan soveltamisedellytyksiä, huomautuksen tuoneessa päätöksessä todetaan.

KKV on omasta aloitteestaan selvittänyt myös sen, olisiko hankintayksiköllä ollut oikeus hankintalain mukaisen äärimmäisen kiireen perusteella hankkia sisäilma- ja kuntotutkimukset Kiwa Inspectalta. Selvityksen mukaan Akaan kaupunginvaltuusto on 30.8.2017 hyväksynyt valtuutettu Harri Rämön toivomusponnen tarkoittaman puolueettoman tarkastelun suorittamisen koulujen sisäilmasta ja rakennusten kunnosta. Hankintasopimus on kuitenkin tehty vasta 10.8.2018.

– Hankintayksiköllä olisi ollut aikaa kilpailuttaa hankinta hankintalain mukaisesti noudattaen vaadittuja tarjousaikoja, KKV toteaa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

KKV kiittää ja pyytää kansalaisilta lisää vinkkejä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto mainitsee päätöstään koskevassa tiedotteessa erikseen, että se aloitti kyseisen hankinnan selvittämisen toimenpidepyynnön ja vihjeiden perusteella. Toimenpidepyynnöt ja vihjeet ovat KKV:n mukaan tärkeä työkalu hankintojen valvontatoiminnassa.

– KKV ottaa mielellään vastaan vihjeitä erityisesti epäillyistä laittomista suorahankinnoista. Vihjeen voi jättää sähköpostitse osoitteeseen hankintavalvonta@kkv.fi tai anonyymisti vinkkilinkin kautta, päätöksestä kertovassa tiedotteessa kirjoitetaan.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.