Toijalan Sanomat 100 vuotta sitten: Hiukan wastinetta nimimerkille ”Weronmaksaja”

Toijalan Sanomien N:ssa 13 olette arw. ”Weronmaksaja” suvainneet pitää ankaran nuhdesaarnan allekirjoittaneelle siitä, että Akaan kuntakokouksessa tk. 3 pnä rohkenin käyttää ikävää welwollisuuttani walwomalla Toijalan Osuusmeijerin laillista saatawaa Toijalan Elintarvikelautakunnalta. Ryhtyessäni wastaamaan teidän tekeleeseenne täytyy minun heti alussa huomauttaa, että, jos wastauksessani hyvin wähän kosketellaan kysymyksessä olewan Toijalan Osuusmeijerin 30,000 markan saatawan laillisuutta, niin syy siihen on Teissä, sillä Te näytätte sen puolen koskettelemista wisusti karttawan. Tyydyn siis etupäässä oikomaan tekemiänne wirheitä.

Erehdytte ensinkin siinä, kun sanotte kyseenalaistaen 30,000 markan saatawan jääneen yksistään ”Elintarwikekomisaarion” eli kapinan ajalta. Siitä on n. 13,000 mk kerääntynyt wiime tammikuulla ja loput n. 17,000 mk helmi–maalis ja huhtikuulta eli kapinan ajalta. Werratkaa näitä numeroita keskenään ja mainitsemiani aikamääriä keskenään, niin warmaankin huomaatte, kummalla ajalla meijerin hallinnon taholta on Elintarwikelautakuntaa tiukemmin welottu: samaten huomaatte, ,kuinka suuri on ollut ”suru siitä, miten punaisten kanssa olisi pysynyt wälilöissä”. Jos mainitun laatuinen ”suru” tosiaankin olisi meijerin hallinnossa wallinnut, niin warmaankin tämä meijerin laillinen saatawa Elintarwikelautakunnalta nyt olisi useita kymmeniä tuhansia markkoja suurempi, jolloin arw. Weronmaksajakin woisi täydellä syyllä olla suruissaan, samaten kuin allekirjoittanut jotenkin warmasti olisi wapautunut Riihimäen matkasta.

Kun kuntakokouksessa wäitin, että se Elintarwikelautakunta, joka kyseessä olewan asian aiheutti, oli laillisesti walittu, niin siinä en sanonut muuta, kuin aiwan puhdasta totuutta. Olihan se nimittäin Akaan kunnanwaltuuston walitsema Elintarwikelautakunta, jonka kanssa meijerin hallinto wiime marraskuussa teki sen sitoumuksen karjantuotteitten hankkimisesta Toijalan kylän asukkaille, jonka täytäntöönpanosta usein mainittu saatawa on syntynyt, ja eihän kunnanwaltuusto enempää kuin kuntakokouskaan ole, ainakaan minun tietääkseni, mainitsemani elintarwikelautakunnan kokoonpanoa muuttanut ennemmin, kuin wiime toukokuussa. Aiwan eri asia on, kuinka paljon kukin elintarwikelautakunnan yksityinen jäsen kapinan ajalla on woinut elintarvikelautakunnassa toimia ja waikuttaa. Siitä ajasta en kuntakokouksessa maininnut halaistua sanaa, sillä se ei kyseessä olleen saatawan laillisuuteen mitään kuulu waan on se saatawan laillisuuden kannalta katsottuna kokonaan elintarwikelautakunnan sisäinen asia.

Wäitteenne, että meijerin hallinnon, täyttäessään edellä kerrottua wiime marraskuussa tekemäänsä kauppasopimusta, olisi pitänyt tietää olewansa epäwarman liikkeen kanssa tekemisissä ja siitä syystä silloin muka  lopettaa karjantuotteiden anto, muodostuu loukkaukseksi Akaan kuntaa kohtaan. Mutta meijerin hallinto enempää kuin allekirjoittanutkaan ei millään ehdolla tahdo olla siinä loukkauksessa mukana, sillä me tiedämme ja olemme kaiken aikaa, usein mainittua kauppasopimusta täyttäessämme, jonka täyttämisen tasaista ja alkuperäisen sopimuksen mukaista kulkua kapinallisten taholta ei kertaakaan yritetty muuttaa tai loukata, tietäneet, että siten syntywä saatawamme on aiwan selwä ja riidaton sekä että Akaan kunta on täysin maksukykyinen sellaisen saatawamme maksamiseen. Syy siihen, että asia on joutunut riidanalaiseksi, on kokonaan elintarwikelautakunnassa, joka mainitsematta pätewää syytä kieltäytymiseensä maksaa kosketeltawaa saatawaamme on kuin onkin siis kenkkuillut.

Nuhdesaarnanne loppupuoli arw. weronmaksaja, samalla kuin siinä wilisee sekä kieli- että lauseopillisia wirheitä, osoittaa sellaista ajatusjuoksunne sekawuutta, etten paraalla tahdollanikaan kerrassaan mitään siitä ymmärrä, waan on minun toteamalla, että kynänkäyttönne on ollut aiwan turhaa, jäätäwä yhä edelleen siksi paatuneeksi Toijalan osuusmeijerin hallinnon puheenjohtajaksi, joka tässä kosketellussakin samoinkuin muissakin asioissa menettelee lain ja totuuden mukaan ja joka salanimien taakse kätkeytywien kanssa kieltäytyy asiasta tämän pitemmältä wäittelemästä.

Toijalassa 11 p. heinäk. 1918

Otto Sawio

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.