Tarkastuslautakunnan on tutkittava Antti Kemin toiminta

Vaatimus

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Akaan kaupungin tarkastuslautakunta ryhtyy viipymättä tarkastamaan Keskustan koulun peruskorjauksen huomattavaa budjetin ylitystä sekä peruskorjauksen epäonnistumiseen johtaneita syitä.

Tämä vaatimus on toimitettu Akaan kaupungin tarkastuslautakunnalle, kaupunginhallitukselle, valtuustolle, vs. kaupunginjohtajalle ja hallintopäällikölle.

Tausta

Keskustan koulu suljettiin sisäilmaongelman vuoksi vuonna 2013. Keskustan koululta löytyi muun muassa sädesientä. Tekninen johtaja Antti Kemi valmisteli marraskuussa 2013 esityksen Keskustan koulun täydellisestä peruskorjauksesta ja suppeasta peruskorjauksesta. Teknisen johtajan esitys perustui 30.4.2013 päivättyyn A-Insinöörit Oy:n rakenne- ja kosteustekniseen kuntotutkimukseen, joka sisälsi yksityiskohtaisen kustannusarvion. A-Insinöörit Oy:n kustannusarvio täydelliselle peruskorjaukselle oli 8 967 000 euroa. A-Insinöörit Oy:n kustannusarvio 3 600 neliömetrin suuruiselle uudelle koululle oli 7 606 000 euroa.

Teknisen johtajan näkemyksen mukaan A-Insinöörit Oy:n täydellisen peruskorjauksen kustannusarvioon ja rakennukselle tehtäväksi esitettyihin toimenpiteisiin oli sisällytetty turhia toimenpiteitä. Teknisen johtajan mukaan A-Insinöörit Oy:n kustannusarvio oli reilusti ylimitoitettu. Tekninen johtaja teki oman esityksensä A-Insinöörit Oy:n täydellisen peruskorjauksen kustannusarvioon perustuen, mutta nämä teknisen johtajan turhiksi toimenpiteiksi arvioimat toimenpiteet tekninen johtaja poisti omasta esityksestään. Teknisen johtajan mukaan A-Insinöörit Oy:n täydellisen peruskorjauksen kustannusarviossa oli lähes 3 000 000–4 000 000 euron edestä turhia toimenpiteitä – teknisen johtajan mukaan peruskorjaus tulisi maksamaan maksimissaan 5 000 000 – 6 000 000 euroa. Teknisen johtajan mukaan vanhan koulun purkaminen, uusi koulu ja liikuntasalin peruskorjaus maksaisi 9 325 000 euroa ja lisäksi tilat pienenisivät 30 prosenttia.

Tekninen johtaja Antti Kemin laatimassa kustannusarviossa oli mainittu muun muassa, että peruskorjauksen suunnittelukustannukset ovat vähäiset. Me allekirjoittaneet toteamme, että tekninen johtaja Antti Kemin edellä mainittu näkemys suunnittelukustannusten vähäisyydestä ei pidä paikkaansa. Ottaen huomioon sen, että Keskustan koulu on vanha ja iso rakennus ja kyseisen rakennuksen rakenteissa on asiantuntijoiden toimesta havaittu todella paljon ongelmia, teknisesti toimivan kokonaisuuden aikaansaamiseksi korjausrakenteiden suunnittelu on huomattavasti haastavampaa kuin uuden rakennuksen suunnittelu. Sisäilmaongelmien ratkaiseminen edellyttää erityistä osaamista niin suunnittelu-, tarkastus-, purku- kuin rakennusvaiheessa.

Näin ollen tekninen johtaja Antti Kemi lisäsi 1719.000 euroa A-Insinöörit Oy:n – korjausrakentamisen ammattilaisen –  tekemään uudisrakennuksen kustannusarvioon ja vähensi A-Insinöörit Oy:n kustannusarvion täydellisen peruskorjauksen hinnasta 2 967 000–3 967 000 euroa.

Tekninen johtaja Antti Kemi oli tehnyt vertailun kahdesta vaihtoehdosta – peruskorjauksesta ja uudisrakennuksesta. Teknisen johtajan vertailun mukaan peruskorjaus on edullisempi toteuttaa, tyylikäs kokonaisuus, kestävän kehityksen mukainen ja tilat ovat väljemmät. Teknisen johtajan mukaan peruskorjausvaihtoehdossa työt voidaan aloittaa heti, peruskorjaus on valmis elokuussa 2014 ja väistötilojen tarve on lyhyempi. Lisäksi teknisen johtajan vertailun mukaan peruskorjauksen yhteydessä lopputulos saadaan yhtä terveeksi ja turvalliseksi kuin uudisrakennuskin.

Uudisrakennus-vaihtoehtoa tekninen johtaja vertasi peruskorjaukseen seuraavalla tavalla: kalliimpi toteuttaa, edullisempi ylläpitää; samaan tasoon yltäminen loisi kustannuspaineita; hylättäisiin paljon käyttökelpoista; mahtuuko koulu 30 prosenttia pienempiin tiloihin; suunnittelu, kilpailutus ja purkutyöt vievät oman aikansa, valmis aikaisintaan tammikuussa 2015, mieluiten elokuussa 2015 sekä rakentamisessa on sääriski, jos aloitetaan talvea vasten. Me allekirjoittaneet toteamme, että todellisuudessa uudet tilat voivat pedagogiikka huomioiden olla vanhoja pienemmät, mutta silti käytännöllisemmät. Näin ollen vanhan ja uuden rakennuksen neliömäärien suora vertaaminen ei ole asiassa olennaista.

Valtuusto päätti, että Keskustan koululle suoritetaan täydellinen peruskorjaus.

Akaan kaupungin purku-urakan tarjouspyynnön purkutyön selostuksessa (avoin hankintamenettely) on mainittu, että ilmastointiin ei saa puuttua, johtuen siitä, että ilmastointikanavat säilytetään. Tarjouspyyntömateriaalissa on kerrottu, että vanhat ilmastointikoneet – jotka eivät toimi riittävän hyvin – säilytetään, ullakkotiloihin tehdään hyvin vähän korjauksia ja ulkoseiniin – jotka tutkimusten mukaan sisältävät sädesientä ja joista A-Insinöörit Oy suositteli lisätutkimuksia – tehdään vain vähäistä remontointia. Akaan kaupungin purku-urakan tarjouspyyntömateriaalista ilmenevät nämä seikat kattavasti.

Avoimen hankintamenettelyn lisäksi tekninen toimi on käyttänyt Keskustan koulun peruskorjaukseen liittyvissä hankinnoissa rajoitettua menettelyä. Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. Tästä huolimatta rajoitetulla menettelyllä toteutettua hankintaa koskevat tarjouspyyntöasiakirjat tulee asettaa sähköisesti ja avoimesti kaikkien saataville jo hankintailmoituksen julkaisemispäivänä.

Keskustan koulun peruskorjaukseen liittyen tekninen toimi on keväällä 2014 julkaissut Hilmassa ennakkoilmoituksen rajoitetulla menettelyllä toteutetuista hankinnoista ilmastointitöiden ja rakennustöiden osalta. Näistä kyseisistä hankinnoista ei ole Hilmassa julkaistu hankinta-asiakirjoja. Credita-järjestelmästä (johon tallentuvat Hilman arkistot) löytyvät ennakkotiedot hankinnasta, mutta varsinaisia hankintailmoituksia ei ole. Menettely herättää kysymyksen siitä, ketkä ovat saaneet osallistumishakemuspyynnön, tarjouspyynnön ja tarjousasiakirjat ja ketkä ovat asiakirjoihin tienneet vastata ja millä perusteilla. Herää myös kysymys, mikä on se syy, ettei hankintailmoitusta ole laitettu asianmukaisesti julki – onko esimerkiksi näiden urakoiden sisällöissä sellaisia yksityiskohtia, jotka ovat omiaan herättämään kysymyksen menettelyn asianmukaisuudesta.

Keskustan koulun täydellinen peruskorjaus suoritettiin vuosina 2014–2015. Ensimmäiset oppilaat siirtyivät peruskorjattuun kouluun loppusyksyllä 2015. Täydellinen peruskorjaus maksoi yli 8 000 000 euroa. A-Insinöörit Oy:n kustannusarvio täydelliselle peruskorjaukselle oli 8 697 000 euroa.

Syksyllä 2016 useat oppilaat ja useat henkilökuntaan kuuluvat ihmiset oireilivat koululla. Useat oppilaat joutuivat siirtymään kotikouluun oireilun takia, ja ensimmäiset oppilaat siirrettiin väistötiloihin helmikuussa 2017. Loput oppilaat siirrettiin väistötiloihin toukokuussa 2017.

Peruskorjauksen aikaisista asiakirjoista ilmenee, että tekninen johtaja Antti Kemi on ollut Keskustan koulun peruskorjauksessa purkutöiden ajan vastaavana työnjohtajana. Lisäksi Keskustan koulun peruskorjauksen aloituskokouksen pöytäkirjasta ilmenee, että rakennuttajana on Akaan kaupunki/Antti Kemi.

Tekninen johtaja Antti Kemi on ollut purkutöiden ajan vastaavana työnjohtajana, tekninen johtaja Antti Kemi on vastuussa Keskustan koulun remontista. Vaikka työnjohtajat olisivat epäonnistuneet tehtävässään tai olisivat tehtävään epäkelpoja, kaikesta vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä eli tässä tapauksessa kaupunki, eli tekninen toimi, tekninen johtaja Antti Kemi.

Keskustan koululla täydellisessä peruskorjauksessa tehtävät tarpeelliset toimenpiteet on listattu A-Insinöörit Oy:n 30.4.2013 päivätyssä kuntotutkimuksessa. Keskustan koulun ulkoseinistä on otettu näytteitä A-Insinöörit Oy:n kuntotutkimuksen yhteydessä, mutta otetut näytteet on kuntotutkimuksessa todettu riittämättömiksi. Näin ollen A-Insinöörit Oy on kehottanut Akaan kaupunkia tutkimaan Keskustan koulun ulkoseinät seuraavassa vaiheessa.

Osa A-Insinöörit Oy:n kuntotutkimuksessa tarpeellisiksi ilmoitetuista toimenpiteistä mainitaan myös DI Immosen raportissa täydellisen peruskorjauksen jälkeen havaittuina ongelmina. Näin ollen tekninen johtaja Antti Kemin esitykseensä listaamia kaikkia täydellisessä peruskorjauksessa tehtäviä toimenpiteitä ei ole tehty yli 8 miljoonan euron täydellisessä peruskorjauksessa. Onko tekninen johtaja Antti Kemillä näin mittavan hankkeen näkökulmasta ollut riittävä ammattitaito, kokemus ja asiantuntemus arvioida sitä, mitkä toimenpiteet ovat kohteessa olleet turhia ja mitkä eivät? Kuten edellä on todettu, tekninen johtaja Antti Kemin näkemyksen mukaan A-Insinöörit Oy:n kustannusarviossa on ollut turhia toimenpiteitä lähes 3 000 000–4 000 000 euron edestä.

Tekninen johtaja on väheksynyt oppilaiden ja henkilökunnan oireilua ja vanhempien huolta. Tekninen johtaja on esittänyt, että oppilaiden ja henkilökunnan oireilu johtuisi muun muassa villasukista ja koulussa opiskelevien lasten lemmikkieläimistä. Akaan kaupungin 30.1.2017 ja 3.2.2017 päivättyjen tiedotteiden mukaan oppilaiden ja henkilökunnan oireilun syynä pidetään pölyä, ilmastoinnin puutetta sekä ilman kuivuutta.

Tekninen johtaja on yrittänyt peitellä Keskustan koululta tehtyjä sädesienilöytöjä – tekninen johtaja ei ole halunnut, että sisäilmatyöryhmän pöytäkirjaan kirjataan merkintöjä tehdyistä sädesienilöydöksistä. Akaan kaupungin 17.5.2017 päivätyssä tiedotteessa ei mainita sanallakaan, että Keskustan koulusta on tehty jälleen sädesienilöydöksiä, vaikka DI Immosen 12.5.2017 päivätyssä raportissa kerrotaan sädesienilöydöksistä.

DI Immosen raportin mukaan ”Keskustan koulun peruskorjaus 2014–2015 on ollut laaja-alainen ja se on koskenut koko rakennusta. Ensimmäisen käyttövuoden aikana oppilaat ja henkilökunta ovat todenneet sisäilmasta aiheutuvia oireita. Sisäilmaongelmien takia tehdyt tutkimukset ovat tuoneet esiin muitakin tarkistus- ja korjaustarpeita.” DI Immosen raportin mukaan ”Koulurakennuksessa on nyt ilmennyt sen käyttöä estäviä olennaisten rakentamista koskevien vaatimusten vastaisuuksia. Rakentamisessa ei ole saavutettu rakentamista koskevien säännösten ja vaatimusten mukaista lopputulosta.”

Koulua on korjattu yli 8 miljoonalla eurolla. Lopputulos on rakentamista koskevien säännösten ja vaatimusten vastainen, ja lisäksi rakennuksessa on edelleen isoja ongelmia.

Keskustan koulun peruskorjaus on todistettavasti epäonnistunut. Peruskorjauksen epäonnistumisen havaitsemisen jälkeen tekninen johtaja Antti Kemi on jatkanut entisessä tehtävässään ja hän hoitaa edelleen Keskustan koulun asioita.

Tekninen johtaja Antti Kemin suunnitelmien mukaan Keskustan koulun korjausta jatketaan. Nämä uudet korjaukset tulevat ylittämään teknisen johtajan hankintavaltuudet. Kyse on uudesta korjausremontista – ei vanhasta remontista johon tekninen johtaja oli saanut valtuudet. Onko tekninen johtaja Antti Kemillä riittävä ammattitaito, kokemus ja asiantuntemus hoitaa Keskustan koulun korjauksiin liittyviä asioita? Me allekirjoittaneet pyydämme tarkastuslautakuntaa, kaupunginhallitusta, valtuustoa ja vs. kaupunginjohtajaa huomioimaan asiassa sen, että tekninen johtaja Antti Kemi on hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella esteellinen hoitamaan Keskustan koulun sisäilma-asioita. Tekninen johtaja Antti Kemin esteellisyyteen liittyen varatuomari Riikka Oinas on lähettänyt Akaan kaupungin kaupunginhallitukselle osoitetun kirjelmän 28.5.2017.

On todennäköistä että Keskustan koulusta löytyy paljon lisää korjattavaa ja remontti tulee ajan myötä paisumaan, koska näytteitä on koko Keskustan koulusta otettu vain muutamia. On selvinnyt, että kaikkia A-Insinöörit Oy:n kuntotutkimuksessa havaittuja ongelmia ei ole korjattu eikä niitä ole edes suunniteltu tehtävän. Jos nämä toimenpiteet olisivat olleet suunnitelmissa, ne olisi löydettävissä muun muassa purku-urakan tarjouspyyntömateriaalista.

Tekninen johtaja on vakuuttanut, että märälle betonille liimattujen muovimattojen vaihtamisesta aiheutuva työ ja kustannukset kuuluvat urakoitsijan takuuseen, mutta tämä ei ole lainkaan varmaa. Potentiaaliset kustannukset ovat korkeat ja ylittävät teknisen toimen valtuudet.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi teknisen toimen hoitamissa kilpailutuksissa ja hankintaprosessien hallinnassa on huomattavia puutteita ja lainvastaisuuksia. Yhtenä osoituksena teknisen toimen suorittamista ongelmallisista hankinnoista on keväällä 2017 tehdyt kaksi parakkihankintaa. Tekninen johtaja Antti Kemin allekirjoittamat tarjouspyynnöt olivat hyvin epäselviä ja puutteellisia. Tarjouspyyntöihin saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön vastaisia ja kyseiset tarjoukset olisi tullut hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomina.

Lopputuloksena toisella parakkihankintakierroksella toinen tarjoaja tarjosi 6 parakkia ja toinen 12 parakkia. Tarjotut parakit poikkesivat toisistaan teknisiltä ominaisuuksiltaan. Sen lisäksi, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja puutteellinen sekä tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia, tarjoukset eivät ole olleet vertailukelpoisia. Epäselvän ja puutteellisen tarjouspyynnön perusteella on mahdotonta saada tarjouspyyntöä vastaavia, keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Johtopäätökset

Tekninen johtaja Antti Kemi on vuonna 2013 esittänyt, että Keskustan koulun täydellinen peruskorjaus maksaa maksimissaan 5–6 miljoonaa euroa. Tekninen johtaja on esittänyt, että A-Insinöörit Oy:n tekemä kustannusarvio 8 967 000 euroa täydellisestä peruskorjauksesta on reilusti ylimitoitettu. Peruskorjaukseen on kulunut tähän mennessä rahaa yli 8 miljoonaa euroa ja peruskorjauksen lopputulos on rakentamista koskevien säännösten ja vaatimusten vastainen. Toisin sanoen peruskorjaus on epäonnistunut. Näin ollen me allekirjoittaneet vaadimme, että Akaan kaupungin tarkastuslautakunta ryhtyy viipymättä tarkastamaan Akaan Keskustan koulun peruskorjauksen huomattavaa budjetin ylitystä sekä peruskorjauksen epäonnistumiseen johtaneita syitä.

 

Akaa 4.6.2017

Riikka Oinas

hankintalakimies, varatuomari, OTK

Elise Kuismanen

toiminnanjohtaja, HTM, kunnallisoikeus

Susanna Noki

FM

Kommentit (8)

 1. Hannu Alastalo

  Eiköhän Kemi pitäisi jo saattaa vastuuseen ja potkaista pihalle, ettei tee enää lisää vahinkoa.

  Vastaa
 2. Mikko Mallikas

  No huhhuh, tuo oli kuin olisi lukenut jonkun kauhuelokuvan käsikirjoitusta. Aivan järkyttävää taitamattomuutta ja välinpitämättömyyttä. Kemi ulos välittömästi ilman minkäänlaisia kultaisiakädenpuristuksia! Ja toivotaan kädet ristissä että jatkossa saamme nauttia fiksummasta valtuustosta ettei jatkossa rekryt mene ihan näin poskelleen.

  Vastaa
 3. Ruben Puller

  Onko tässä enää vaihtoehtoja. Niin tai voihan tämän norsun antaa jatkaa myllerrystään Akaan lasikaupassa.

  Vastaa
 4. Timo Vepsäläinen

  Sesse oli luottamushenkilöt, jotka päättivät käsitellä Rasin liikuntatilat erillisasiana. Se oli Akaan Seutu ja vanhempien painostusryhmä joka tiesi peruskorjatunohdin ja laajennetun Rasin kunnon erinomaiseksi. Kaikki tiesivät, että Hirvialhon remontista oli jo yli kaksikymmentä vuotta. Kaikki näkivät, että Keskustan koulu seisoi ja seisoo keskellä ei mitään, eli purkutarvetta ei ollut. Syyllisiä on kyllä kiva etsiä, oman hölmöyden tunnustaminen on vaikeampaa.

  Vastaa
 5. Timo Vepsäläinen

  Uusi yhtenäiskoulu oli niin kallis, liian kallis nyökyttelivät luottamushenkilöt ja onnitteluista toisiaan hyvästä päätöksestä. Uuden koulun uusinvestoinnin kuluihin oli laskettu vanhan koulun kirjanpitoarvo alaskirjata 2 000 000 ja koulun purku 500 000 eli kustannuksia kaksi ja puoli miljoonaa, jotka olisi vältetty kun koulua ei olisi purettu. Jos koulu olisi myöhemmin myyty eurolla olisi säästö ollut kuitenkin miljoona.

  Uuden koulun eduksi ei laskettu Rasin liikuntatilantarve säästöä 1,4 miljoonaa.

  Vastaa
 6. Timo Vepsäläinen

  Kemi on renki joka esittää mitä isäntä ohjeistaa. Jos isäntä kysyy, onko kustannuksia mitenkään karsittavissa, onhan, mitä esittää renki? Syyllisen etsimisestä päättää luottamushenkilöt, kaikkia syyllisiä ei kaikki tahdo löytää.

  Vastaa

Kommentoi

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>