Säästöpaketti kirpaisee kouluja

Talousjohtaja Mari Puhka-Susi ja kaupunginjohtaja Aki Viitasaari esittelivät talouden tasapainotuspakettia maanantaina.

Talousjohtaja Mari Puhka-Susi ja kaupunginjohtaja Aki Viitasaari esittelivät talouden tasapainotuspakettia maanantaina.

Keskiviikkona julkaistu Akaan kaupungin johtoryhmän ja konsulttiyhtiö BDO Oy:n yhteistyössä laatimalla talouden tasapainotuspaketilla tavoitellaan tuloja lisäämällä ja menoja vähentämällä reilun 20 miljoonan euron säästöjä vuosina 2015-2019, eli yli viisi miljoonaa euroa vuodessa. Tässä tekstissä esitellyt luvut tarkoittavat säästöjä ja tuloja, joiden on tarkoitus kertyä vuoteen 2019 mennessä

Talouden tasapainotuspaketissa on ehdotettu koulutuksesta vähennettäväksi  noin 3,3 miljoonaa euroa. Säästöihin olisi tarkoitus päästä muun muassa nostamalla ala- ja yläkoulujen ryhmäkokoja. Selvityksen mukaan ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden ryhmäkoot nostettaisiin korkeintaan 25:een, 3.-9. -luokkien ryhmissä puolestaan olisi lähtökohtaisesti vähintään 25 oppilasta. Myös tukiopetus saattaa vähentyä ja aamu- ja iltapäivätoimintaan tulla muutoksia siten, että jatkossa sitä olisi tarjolla vain ensimmäisen luokan oppilaille. Selvityksessä ehdotetaan lisäksi tuntikehyksen pudottamista minimiin.

Vähennyksen kohteeksi joutuu mahdollisesti myös koulujen avustava henkilökunta. Ehdotuksen mukaan avustavaa henkilökuntaa voitaisiin tarjota ainoastaan niille lapsille, joilla on avustajaa edellyttävä lausunto. Vähennystavoite on viisi henkilötyövuotta.

Rasin koulu joutuu talouden tasapainotusselvityksessä lakkautusuhan alle. Koulua esitetään lakkautettavaksi 1.8.2016 alkaen. Investoinneista  poistettaisiin Rasin koulun liikuntatila. Muita investointiohjelmasta mahdollisesti poistuvia kohteita ovat esimerkiksi Toijalan uusi päiväkoti, Turuntien katurakenteet sekä Hukarin asuinalueen laajentaminen. Yritys-Konho I:n investointitasoa on suunniteltu laskettavaksi siten, että aluetta ei lähdettäisi avaamaan ennen kuin sinne on tulossa jokin suuri toimija.

Perhepäivähoitajien määrää ehdotetaan vähennettäväksi kolmella henkilötyövuodella. Vähentäminen tapahtuisi eläkkeelle siirtymisten kautta. Myös heidän palkkaukseensa on suunniteltu muutoksia. Päivähoidon henkilöstön määrä on tarkoitus pudottaa minimitasolle.

Jukka Sillanpää toivoo, että mikäli Toijalan kirjasto suljetaan, jätettäisiin Toijalaan edes lehtien lukusali.

Jukka Sillanpää toivoo, että mikäli Toijalan kirjasto suljetaan, jätettäisiin Toijalaan edes lehtien lukusali.

Ennaltaehkäisevällä toiminnalla sosiaalipalveluihin säästöjä

Perusturvan osalta kaupunki hyötyisi menojen vähentämisestä ja tulojen lisäämisestä noin 11,7 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä. Säästöt kohdistuisivat terveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin sekä vanhus- ja vammaispalveluihin. Tuloja lisättäisiin esimerkiksi korottamalla vanhus- ja vammaispalvelujen vuokria, kotihoidon maksuja, palveluasumisen maksuja sekä ateriapalvelun hintaa.

Erikoissairaanhoidosta ehdotetaan säästettäväksi  1,6 miljoonaa euroa kuluja vähentämällä.  Vähennys on neuvoteltu yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa, ja se perustuu sairaanhoitopiirin oman toiminnan tehostamiseen. Noin 1,2 miljoonaa euroa säästettäisiin Urjalan vuodeosaston lakkauttamisella. Terveydenhuoltopalveluihin kohdistuva säästötavoite on yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa.

Talouden tasapainottamispaketissa todetaan myös, että terveysasemapalveluja tulisi keskittää. Kylmäkosken terveysaseman suhteen on jo aikaisemmin tehty päätös siitä, että lääkäripalvelut loppuvat viimeistään vuonna 2017. Kaupungin on tarkoitus tarkastella terveysasemaverkkoa erikseen elokuun lopun jälkeen. Terveyskeskuspalvelujen keskittämisestä Toijalaan kertyisi noin 100 000 euron vuosittaiset henkilöstösäästöt.

Vuonna 2016 kaupungin on tarkoitus myös selvittää mahdollisuutta kilpailuttaa koko sote-puoli. Näin on toimittu esimerkiksi Mänttä-Vilppulassa.

Sosiaalipalveluihin suunnatuista toimenpiteistä kaupunki hyötyisi noin 2,9 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen säästö syntyisi lastensuojelun painopisteen siirtämisestä ennaltaehkäisevään toimintaan.

Vanhus- ja vammaispalveluihin kohdistuva säästötavoite on noin 5 miljoonaa euroa. Säästöt merkitsevät esimerkiksi vanhustenhuollon henkilöstömitoituksen pienentämistä yhteensä yhdellätoista henkilötyövuodella vuoteen 2019 mennessä. Lisäksi miljoona euroa säästettäisiin korvaamalla osa Kaivannon sairaalan hoitojaksoista muilla palveluilla.

Tasapainotusselvityksessä ehdotetaan Viialan kehitysvammaisten toimintakeskuksen siirtymistä vuokratiloista kaupungin omistamiin tiloihin. Vuokrasäästöä siirtymisestä kertyisi 90 000 euroa vuodessa. Karpinmäen palvelutalossa vuokralla oleva kehitysvammaisten ryhmäkoti muuttanee myöhemmin valmistuvaan Savolakotiin. Myös kehitysvammaisten leiritoiminnan lopettamista harkitaan.

Marja-Lea Järvisen mielestä olisi järkevämpää supistaa molempien kirjastojen aukioloaikoja kuin laittaa toinen kirjasto kiinni

Marja-Lea Järvisen mielestä olisi järkevämpää supistaa molempien kirjastojen aukioloaikoja kuin laittaa toinen kirjasto kiinni

Karsitaanko toinen kirjasto?

Kirjastopalveluista halutaan saavuttaa neljän henkilötyövuoden säästö, yhteensä 250 000 euroa. Selvityksessä vaihtoehdoiksi annetaan Toijalan ja Viialan kirjastojen aukioloaikojen vähentäminen tai toisen kirjaston sulkeminen kokonaan. Mikäli toisen kirjaston lakkauttamiseen päädytään, voisi jäljelle jäävä kirjasto jatkaa nykyisillä aukioloajoilla. Myös museotoimintojen ulkoistamismahdollisuuksia selvitetetään.

Monitoimihallin kuluista on suunniteltu säästettäväksi 108 000 euroa ylläpitämällä hallia ostopalvelun sijaan kaupungin omana työnä nykyisellä henkilöstöllä. Iltaisin hallista huolehtisivat seurat. Latujen hoidosta maksettuja avustuksia leikattaisiin yhteensä tuhannella eurolla vuodessa. Lisäksi liikuntapaikkojen hoidon tasoa suunnitellaan pudotettavaksi huomattavasti.

Teknisen toimen on tarkoitus tehostaa omien tilojensa käyttöä ja tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä, myytävistä kohteista selvityksessä mainitaan Kurisjärven koulu. Näistä toimenpiteistä kaupunki hyötyisi 1,3 miljoonaa euroa.

Säästöjä tavoitellaan mahdollisesti myös sulkemalla Toijalan avantouintipaikka, muuttamalla Toijalan  rautatieaseman pysäköintipaikka maksulliseksi sekä nostamalla venepaikkojen hintoja.

Tasapainotusselvityksen säästöehdotukset kohdistuvat myös kaupungin hallintoon. Johdon sihteerin toimea ehdotetaan lopetettavaksi ja tarkasteluun otetaan myös asuntosihteerin, viestintä- ja markkinointisihteerin sekä arkistosihteerin tehtävät. Sijaisten käyttö halutaan minimoida kaikilla kaupungin toimialoilla.

Talouden tasapainottamispaketti merkitään tiedoksi 2. kesäkuuta kokoontuvalle kaupunginhallitukselle. Kesäkuun 16. kokoontuva kaupunginhallitus tekee asian suhteen esityksiä, joiden pohjalta kesäkuun 17. päivä kokoontuva kaupunginvaltuusto tekee päätöksiä.

 

Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari pelkää, että säästöihin ei päästä ilman irtisanomisia

Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari pelkää, että talouden tasapainotuspaketissa tavoitteeksi asetettua 58,5 henkilötyövuoden säästöä on hyvin vaikeaa saavuttaa luonnollisen poistuman kautta ilman irtisanomisia.

– Tavoitteena toki on, että ketään ei tarvitsisi irtisanoa. Tässä vaiheessa mahdollisten irtisanottavien määrään on vaikea ottaa kantaa, sillä valtuuston täytyy ensin tehdä asiassa päätöksiä. Tarvittaessa ensi vuoden alussa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut, Viitasaari kertoo.

Viitasaari muistuttaa, että henkilötyövuosia säästyy myös määräaikaisten työsuhteiden päättyessä sekä sijaisten käytön minimoimisella. Suuri vaikutus irtisanomistarpeeseen on myös lähivuosien työ- ja virkaehtosopimuksilla.

Viitasaaren mukaan tarve talouden tasapainotuspaketille juontaa juurensa vuonna 2008 alkaneeseen talouden taantumaan. Kuntatasolla taantuma näkyy siten, että valtionosuuksia on leikattu budjettitasolla. Akaa on kärsinyt myös kiinteistöveron pois ottamisesta tasausjärjestelmästä noin 1,5 miljoonaa euroa vuosittain. Vaikka verotulokehitys Akaassa on varsin hyvä ja työttömyysastekin alhaisempi kuin monessa muussa kunnassa Pirkanmaalla, koettelee talouden yleinen kehitys kovalla kädellä myös Akaata.

Viitasaari kertoo, että tasapainotuspaketti oli ohjausryhmän yksimielinen näkemys. BDO Oy:n konsultit Minna Ainasvuori ja Matti Riekki haastattelivat kaupungin esimiehiä, henkilöstöä ja valtuutettuja, ja mikään vastaajaryhmä ei rajannut mitään säästökohdetta paketin ulkopuolelle.

– Näitä asioita ei karkuun pääse, ratkaisuja on tehtävä nyt, että meidän ei tarvitsisi turvautua veronkorotukseen. Konsulttien mukaan Akaalla on vielä mahdollisuuksia kääntää talouden kehitys parempaan suuntaan. Uskon siihen myös itse, Viitasaari toteaa.

 

”Koulujen ryhmäkokojen kasvattaminen on idioottimaista”

Akaan kaupunginvaltuutettujen keskuudessa päällimmäiseksi huolenaiheeksi taloudentasapainotuspaketissa nousee koulutuksesta suunnitellut vähennykset.

Vihreiden Heli Piirainen vastustaa ehdotusta opetusryhmien kasvattamisesta, tuntikehyksen laskemisesta ja tukiopetuksen vähentämisestä.

– Koulutuksesta viedään järkyttäviä summia. Tuntuu siltä, että tässä murennetaan sivistyksen perustuksia. Erityisesti ryhmäkokojen kasvattaminen on idioottimaista, Piirainen huomauttaa.

Piirainen toteaa, että toimintoja on toki tehostettava, mutta ongelmien ennaltaehkäisyssä säästäminen aiheuttaa valtavia kuluja myöhemmin. Vanhus- ja vammaispuolen henkilöstösäästöt tulevat Piiraisen mukaan aiheuttamaan sairaslomakulujen kasvamista.

– Sen lisäksi äärimmilleen venytetty henkilökunta joutuu kohtuuttoman paineen alle. Meillä on jo nyt yksiköitä, joissa sekä työntekijöiden että asiakkaiden turvallisuus on kyseenalaista, Piirainen sanoo.

Piirainen löytää toki kiitettävääkin tasapainotuspaketista. Hänen mielestään tuntiperusteiseen taksaan siirtyminen päivähoitomaksuissa on järkevä ehdotus.

– Tuntitaksaan siirtyminen johtaisi siihen, että päivähoitoa käytettäisiin todellisen tarpeen mukaan, Piirainen miettii.

Akaan vasemmistoliiton Jukka Saarta huolestuttaa, että talouden tasapainotuspaketin myötä kaupunki tekee strategisesti kestämättömiä ratkaisuja. Hän pelkää, että kaikkien leikkausten jälkeen akaalaisille ei ole enää juuri mitään tarjottavaa.

– Tulee mieleen sananlasku, jonka mukaan leikkaus onnistui, mutta potilas kuoli.  Kasvustrategiaan nähden tämä paperi vie meidät  kivikauteen. Vaikuttaa siltä, että säästöpaperi määrää kaiken strategiaa myöten, Saari pohtii.

Esimerkiksi kasvunvaran viemisestä Saari nostaa Rasin koulun. Mikäli koulu suljetaan, ja Rasin koulun oppilaat viedään Yhtenäiskouluun, on koulu tämän jälkeen täynnä. Uusien koulutilojen tarve on väistämätön.

– Keskustan koulun asuntoloiden muuttaminen luokkahuoneiksi on huono ajatus. En usko, että niistä saadaan mitään hyvää aikaan. Jos luokat on tarkoitus laittaa yhteen rappuun, on se paloturvallisuudenkin kannalta kyseenalaista, sillä poistumisteitä olisi vain yksi, Saari toteaa.

Keskustan Jouni Vaittinen toteaa säästöratkaisujen olevan vaikeita, mutta jotakin on tehtävä, jotta veroja ei tarvitsisi lähteä korottamaan. Kaikki ehdotetut säästöratkaisut eivät ole Vaittisellekaan mieleisiä.

– Tasapainotuspaketissa esiin tuotu koulunkäyntiavustajien vähentäminen on sellainen ratkaisu, johon en lähtisi, Vaittinen sanoo.

Kristillisdemokraattien Mika Setälä luottaa kasvavien ryhmäkokojen, tukiopetustuntien karsimisen, pienenevän tuntikehyksen ja avustajien vähenemisen kanssa painiskelevien opettajien ammattitaitoon. Hän toteaa kuitenkin samalla, että säästöt tulevat näkymään koulujen arjessa joka päivä, resursseja kun ei ole tuhlattu tähänkään asti.

– Palvelutason laskuahan tämä kuntalaisille tietää, ja pahaa se tekee. Sitä olen miettinyt, että onko talouden tasapainotuspaketin aikataulu järkevä. Olisiko säästöjä mahdollista tehdä hitaammin, Setälä miettii.

Säästöpaketin lisäksi tiedossa myös veronkorotus?

Akaan Sitoutumattomien Risto Kajanto on tyytyväinen siihen, että joitakin säästötoimenpiteitä on tiedossa heti, mutta aivan kaikkia talouden tasapainottamispaketissa mainittuja säästökohteita hän ei allekirjoita.

– Sosiaali- ja terveyspalveluiden kohdalla pitäisi käyttää malttia. Ne ovat viimeinen asia, josta pitäisi karsia, Kajanto toteaa.

Kajannon mielestä paras tapa tasapainottaa kaupungin taloutta olisi kuntaliitokset. 70 000-80 000 henkilön väestöpohjalla palveluiden rahoitus olisi Kajannon mielestä vakaammalla pohjalla. Kajanto liittäisi Akaaseen ainakin Lempäälän, Vesilahden, Pälkäneen, Kangasalan ja Urjalan.

– Tällaisena Akaana olemme umpikujassa. Kuntaliitosasiaa tulisi ajaa nopeasti, sillä valtion porkkanarahoja on jaossa vielä jonkin aikaa. Jossain vaiheessa ajaudumme kuntaliitokseen joka tapauksessa, ja silloin valtio ei välttämättä siitä enää palkitse, Kajanto pohtii.

Kajanto uskoo myös, että Akaalla on säästökuurin lisäksi edessään myös lomautuksia ja veronkorotus, sillä edellinen korotus oli hänen mielestään täysin riittämätön.

Demareiden Juhani Salin kiittää tasapainotuspakettia monipuoliseksi ja merkittäviä toimenpiteitä sisältäväksi. Hän toivoo kuitenkin, että paketissa ehdotettu Sampolan myyminen jätetään tekemättä.

– Jos Sampola myydään, tuhotaan samalla aktiivisten järjestöjen toimintaa. Sampola on kuitenkin ainoa tila, jossa yhdistykset voivat kokoontua jatkuvasti, Salin muistuttaa.

Myös Salin uskoo Akaan joutuvan säästökuurin lisäksi turvautumaan myös veronkorotukseen.

Perussuomalaisten Marita Markkula toteaa, että säästettävä on vähän joka paikasta. Hän toivoo, että veronkorotusta ei tarvitsisi tehdä, sillä Akaan vetovoimalle on tärkeää, että verotus pysyy linjassa naapurikuntien kanssa.

– Mielestäni meidän tulisi karsia sellaisista investoinneista, jotka eivät ole aivan välttämättömiä, Markkula sanoo.

 

Käyttäjät eivät halua luopua kummastakaan kirjastosta

Talouden tasapainotuspaketissa ehdotetaan neljän henkilötyövuoden säästämistä kirjastopalveluista. Tämä edellyttäisi sekä Toijalan että Viialan kirjastojen aukioloaikojen supistamista tai toisen kirjaston sulkemista.

Toijalalaisen Jukka Sillanpään mielestä kumpaakaan kirjastoa ei pitäisi laittaa kiinni, vaan säästöihin tulisi mieluummin pyrkiä aukioloaikoja vähentämällä. Jos Toijalan kirjasto suljetaan, toivoo Sillanpää, että Toijalaan jätettäisiin edes lehtienlukupiste.

– Erittäin ikävää jos Toijalasta lähtee kirjasto. Onhan Viialan kirjastorakennus tietenkin paljon uudempi, joten sen sulkemisessa ei olisi kauheasti järkeä. Ei tämä Toijalankaan kirjastorakennus mielestäni kuitenkaan ole mikään ihan romu, ja tämä on kuitenkin Akaan pääkirjasto, Sillanpää miettii.

Sillanpää toteaa, että säästöehdotuksia on helppo haukkua, mutta jostakin on pakko karsia. Hän ei ole huomannut, että kaupungissa tuhlattaisiin rahaa mihinkään, joten säästökohteiden etsintä ei ole helppoa.

Toijalalainen Marja-Lea Järvinen ei missään tapauksessa halua, että kumpaakaan kirjastoa suljetaan. Järvinen näkisi mieluummin, että säästöihin pyrittäisiin aukioloaikoja supistamalla.

– Ennemmin niin, että molemmat kirjastot olisivat vaikka neljänä päivänä viikossa auki tai ovet suljettaisiin nykyistä aikaisemmin, Järvinen toivoo.

Järvisellä itsellään on auto, joten matka Viialaan ei olisi hänelle mikään ongelma, mutta moni muu ei ole yhtä onnekkaassa asemassa.

– Kirjasto on monelle todella tärkeä paikka. Kirjastoissa käy paljon äitejä ja lapsia, joille kirjastoreissu on päivän kohokohta. Lisäksi kävijöiden joukossa on paljon rollaattorin avulla kulkevia vanhuksia sekä lapsia ja nuoria, joille kulkeminen kaupungin toiselle puolelle olisi hankalaa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?